Programang Libreng Baterya Nagbibigay-Daan sa Pagiging Mas Matatag ng mga Kustomer ng Medical Baseline

Ang mga kustomer ng SCE na umaasa sa kuryente para sa kanilang mga pangangailangang medikal, na nakatira sa mga lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog at kwalipikado ang kita, ay maaaring maging karapat-dapat para sa isang libre, nabibitbit o portable na bateryang pang-back-up at solar panel.

Lahat ng taga-California ay kailangang maging handa para sa mga posibleng pagkawala ng kuryente, lalong-lalo na iyong mga umaasa sa kuryente para sa mga medikal na device at kagamitan at nakatira sa isang lugar na nasa mataas na panganib na magkaroon ng sunog.

Ang mga kustomer ng Medical Baseline ng Southern California Edison ay maaari na ngayong magkaroon ng mas payapang isip dahil sa pagkakaroon ng isang malinis, nabibitbit o portable na bateryang pang-back-up, na makakapagpanumbalik ng karga o renewable charging mula sa kasamang solar panel, sa pamamagitan ng Critical Care Backup Battery Program ng utilidad.

“Gustong tumulong ng SCE na mabigyan ng kapangyarihan ang ating mga kustomer at mga komunidad na maging handa hangga’t maaari para sa mga posibleng pagkawala ng kuryente na dulot ng mga hindi inaasahang lagay ng panahon at iba pang mga emerhensiya,” sabi ni Jessica Lim, SCE prinsipal na manager ng Mga Serbisyo at Programa para sa mga Kustomer (Customer Programs and Services). “Ang mga programa at serbisyo, tulad ng Bateryang Pang-back-up para sa Pangangalagang Kritikal (Critical Care Backup Battery), ay makakatulong sa pagkakaroon ng karagdagang katatagan at suporta sa mga kritikal na panahong ito.”

Ang mga kustomer na maaaring maging karapat-dapat para sa Programa na Bateryang Pang-back-up para sa Pangangalagang Kritikal (Critical Care Backup Battery Program) ay kailangang:

Ang mga karapat-dapat na kustomer ay tatanggap ng isang sulat na nagsasabi sa kanila ng tungkol sa programa at magbibigay ng mga detalye tungkol sa kung paanong makikipag-ugnayan sa isang kontraktor na aprubado ng SCE upang matukoy ang naaangkop na laki ng baterya para sa kanilang mga medikal na device. Kapag nakumpirma na, ang kontraktor ay ihahatid at magse-set-up ng naturang bateryang pang-back-up at solar panel para sa mga kustomer nang libre.

“Nauunawaan namin ang maaaring maging epekto sa aming mga kustomer ng hirap na dulot ng pandemya, na lalo pang pinalala ng matitinding kaganapang dulot ng panahon, kaya ginawa naming mas simple para sa kanila na maging kwalipikado para sa mahahalagang programang tulad ng Medical Baseline hanggang sa Hunyo 30,” sabi ni Lim.

Ang mga kustomer na maaaring maging karapat-dapat para sa programang Medical Baseline:

  • Umaasa sa mga medikal na device at kagamitan na kailangang-kailangan upang mabuhay o upang maibalik ang mahalagang pisikal na paggana, kabilang na ang makagalaw.
  • Maseselan sa temperatura at nangangailangan ng aircon.
  • Mayroong sakit na nagbabanta sa buhay, may nakompromisong immune system o iba pang mga kondisyong kinakailangang mainitan at/o malamigan.

Ang mga kustomer na hindi pa nakatala sa isang programa kung saan ayon sa kita ang kwalipikasyon at hindi nakatugon sa mga kwalipikasyon para sa Critical Care Backup Battery Program ay maaari pa ring mag-tsek ng kanilang pagiging karapat-dapat para sa Medical Baseline nang online sa sce.com/medicalbaseline, na makikita na ngayon sa 19 na wika, kabilang ang Spanish, Korean, Chinese, Vietnamese at Tagalog.

Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa mga rebate at mga insentibo para sa mga solusyong kaugnay ng nabibitbit o portable na kuryente, kabilang ang Critical Care Backup Battery Program, kailangang bisitahin ng mga kustomer ang visit sce.com/customerresources. Ang mga kustomer na hindi nakatala sa isang programa kung saan ayon sa kita ang kwalipikasyon ay makakakuha ng karagdagang kaalaman tungkol sa kung paano silang makakapagpatala sa pamamagitan ng pagbisita sa sce.com/careandfera.