Hỗ Trợ với Hóa Đơn của Quý Vị trong Thời Gian bị Hạn Chế do Tình Trạng Khẩn Cấp COVID-19

Dưới đây là một số nguồn trợ giúp và chương trình để giúp quý vị đối mặt với những khó khăn về tài chính và trả hóa đơn trong tình trạng khẩn cấp COVID-19.

Hỗ Trợ Hóa Đơn

Southern California Edison thông báo đang tạm dừng việc cắt dịch vụ đối với các trường hợp không trả hóa đơn và miễn các khoản phí vì chậm trả hóa đơn, có hiệu lực ngay lập tức, đối với những khách hàng cư dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi những hạn chế hiện tại do tình trạng khẩn cấp COVID-19.

Để biết thêm thông tin về các chương trình cho khách hàng, xin ghé vào: sce.com/billhelp.

Biểu Giá Time-of-Use (theo Thời Gian Sử Dụng)

Dùng biểu giá giúp quý vị tiết kiệm tiền là việc rất quan trọng. SCE có một số biểu giá Time-of-Use với mức giá thấp hơn khi sử dụng vào ban ngày. Các biểu giá Time-of-Use có thể có lợi hơn cho các gia đình sử dụng nhiều năng lượng hơn vào ban ngày.

Chi phí cho dịch vụ điện thay đổi vào những lúc khác nhau trong ngày. Nói chung, quý vị có thể hưởng lợi từ biểu giá Time-of-Use nếu quý vị có thể thay đổi một phần hoặc hầu hết năng lượng sử dụng ra ngoài khoảng thời gian 4-9 giờ tối. Chẳng hạn, quý vị có thể tận dụng tối đa thời gian ban ngày và chạy đồ gia dụng tốn nhiều điện hoặc sạc xe điện trong giờ thấp điểm.

Hãy ghé vào sce.com/rateplantool để so sánh các biểu giá của chúng tôi và xác định biểu giá nào là tốt nhất cho nhà của quý vị.

Trợ Lý Ngân Sách

Quý vị cũng có thể ghi danh nhận thông báo nếu hóa đơn kế tiếp của quý vị dự tính sẽ vượt quá ngân quỹ của quý vị.
Công cụ Trợ Lý Ngân Sách của chúng tôi sẵn sàng giúp quý vị và công cụ này được sử dụng miễn phí. Quý vị có thể tùy chỉnh các tùy chọn thông báo của mình và nhận thông báo qua email, điện thoại hoặc tin nhắn. Để ghi danh sử dụng công cụ Trợ Lý Ngân Sách, hãy ghé vào: sce.com/budgetassistant.

Dưới đây là một số Chương Trình Hỗ Trợ Khách Hàng khác của SCE

Chương Trình Mức Giá Năng Lượng Thay Thế của California (California Alternate Rates for Energy, hay CARE)


Chương trình CARE giảm khoảng 30% trên hóa đơn điện hàng tháng cho khách hàng đủ điều kiện. Gia đình hai người sẽ đủ điều kiện hưởng chương trình này nếu lợi tức của gia đình dưới $32,920 mỗi năm.

Để biết thêm thông tin, hãy ghé vào: sce.com/care.

Chương Trình Hỗ Trợ Giá Điện Gia Đình (Family Electric Rate Assistance, hay FERA)


FERA có giảm giá 18% mỗi tháng cho các gia đình từ ba người trở lên hội đủ điều kiện về lợi tức, nếu lợi tức mỗi năm của gia đình dưới $51,950. Để biết thêm thông tin, xin ghé vào: sce.com/fera.

Quỹ Hỗ Trợ Năng Lượng (Energy Assistance Fund, hay EAF)

Chương trình EAF phi lợi nhuận của SCE, hợp tác với United Way of Greater Los Angeles, được tài trợ bởi khách hàng và nhân viên SCE. Chương trình này cung cấp lên tới $100 một lần trong khoảng thời gian 12 tháng để giúp khách hàng trả hóa đơn năng lượng SCE khi họ đáp ứng các tiêu chuẩn về lợi tức của chương trình. Hãy ghé vào trang mạng sce.com/eaf và nhấp vào liên kết “How to Get Assistance” (“Làm Thế Nào để Nhận Hỗ Trợ”).