Giá Biểu Time-of-Use có Lợi cho Gia Đình Quý Vị Không?

Khi nói đến giá biểu, khách hàng của Southern California Edison có các lựa chọn.

Hầu hết các khách hàng dân cư của SCE được ghi danh vào chương trình giá biểu tiêu chuẩn nội địa (còn gọi là "bậc"). Tuy nhiên, các tùy chọn khác gọi là giá biểu Time-of-Use (TOU) có thể phù hợp hơn cho nhiều khách hàng.

Chương trình giá biểu TOU không chỉ xem gia đình quý vị sử dụng bao nhiêu năng lượng trong một chu kỳ hóa đơn tháng, mà con xem năng lượng được sử dụng vào những giờ nào trong ngày.

Trong giá biểu TOU, có những lúc năng lượng có giá rẻ hơn cho khách hàng (giờ "Off-Peak" hoặc "Mid-Peak") và có lúc năng lượng có giá đắt hơn (giờ "On-Peak").

Nói chung, một hộ gia đình sẽ hưởng lợi từ một chương trình giá biểu TOU nếu cư dân có thể chuyển chút ít hoặc hầu hết việc sử dụng năng lượng của họ ra ngoài quãng thời gian On-Peak từ 4 giờ chiều đến 9 giờ tối và sử dụng năng lượng nhiều hơn trong các giờ khác trong ngày.

Biểu đồ thông tin này cung cấp các lời khuyên về cách biến một chương trình giá biểu TOU có lợi cho gia đình của quý vị. Tìm hiểu về lựa chọn giá biểu của quý vị bằng cách thử Công Cụ So Sánh Giá Biểu trên mạng của SCE tại sce.com/rateplantool và tìm giá biểu thích hợp nhất cho cách sống của quý vị.

TOU Rates - Residential - Infographic - Vietnamese